INTERDISCIPLINARNA ANTROPOLOŠKA, EPIDEMIOLOŠKA I MOLEKULARNO-GENETIČKA ISTRAŽIVANJA ROMA U HRVATSKOJ

Institut za antropologiju

AKTUALNI PROJEKT

Naziv projekta:

Utjecaj podrijetla i izolacije na ADME gene: primjer romske populacije

Voditelj projekta:    Dr.sc. Marijana Peričić Salihović, Institut za antropologiju

Suradnici:     

  • Branka Janićijević, Institut za antropologiju
  • Nina Smolej Narančić, Institut za antropologiju
  • Tatjana Škarić Jurić, Institut za antropologiju
  • Nada Božina, KBC Zagreb
  • Matea Zajc Petranović, Institut za antropologiju
  • Ana Barešić, Agronomski fakultet
  • Željka Tomas, Institut za antropologiju

 

Hrvatska zaklada za znanost  –  HRZZ Istraživački projekti
IP – 2014 – 09 – 4454

SAŽETAK :

Genomska raznolikost suvremenih populacija odražava demografske i evolucijske događaje u prošlosti. Genske posebnosti posebno se očituju u izoliranim populacijama u kojima je razmjena gena s drugim populacijama minimalna (npr. židovske populacije, Saami, Romi, Baski i populacije hrvatskih otočnih izolata) i u kojima se češće javljaju rijetke ili privatne mutacije. Romi su primjer populacije utemeljitelja u kojoj je višestoljetna sociokulturna izolacija ostavila tragove u zalihi gena, vidljive u znatnoj genskoj različitosti Roma od drugih populacija.

ADME geni, odgovorni za apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje lijekova, ubrajaju se u one koji pokazuju značajnu varijabilnost među populacijama. Unatoč dokazanoj funkcionalnoj ulozi, znanje o njihovoj distribuciji u izoliranim populacijama vrlo je ograničeno. Stoga u ovom projektu namjeravamo istražiti polimorfizme ADME gena analizom temeljnih ADME biljega i gena CYP2D6 i CYP1A2 na uzorku od 300 osoba, pripadnika triju različitih romskih skupina iz Hrvatske. Glavni je cilj projekta odrediti varijacije ADME gena u romskoj populaciji kako bi se utvrdio utjecaj višestrukih učinaka utemeljitelja i uskog grla, izolacije i endogamije na ovu važnu skupinu gena. Javno dostupni podaci o romskim populacijama zajedno s podacima dobivenim u našim višegodišnjim sveobuhvatnim molekularno-genetičkim i epidemiološkim istraživanjima romske populacije ukazuju na specifičnu demografsku povijest, učestalu endogamiju, te visoki stupanj izolacije unutar romske populacije što čini istraživanu populaciju informativnim modelom za ovakav tip istraživanja.

Kako bismo ostvarili zadane ciljeve genotipizirat ćemo genske biljege – polimorfizme jednog nukleotida (SNP) i kraće In/Del lokuse, preuzete s popisa osnovnih biljega ADME gena (dostupno na www.pharmadme.org) i sekvencirati gene CYP1A2 i CYP2D6. Na temelju dobivenih podataka definirat ćemo intra- i interpopulacijsku strukturu te odrediti starost novonađenih mutacija kako bismo dobili informacije o njihovim vremenskim i prostornim značajkama. Također, na novim haplotipovima i privatnim varijantama provesti ćemo in silico funkcionalnu analizu.

Očekujemo da ćemo pronaći specifične razdiobe alela istraživanih lokusa unutar ADME gena, kao i genske osobitosti koje odražavaju indijsko podrijetlo Roma te pokazatelje koji upućuju na tok gena između romske i drugih populacija s kojima su dolazili u doticaj tijekom migracija iz Indije u Europu. Novoutvrđeni ADME genski profil svojstven romskoj populaciji bit će važan za svakodnevnu medicinsku praksu pri modulaciji farmakoterapije. Također, dobiveni će rezultati doprinijeti farmakogenetici upotpunjavanjem slike o varijacijama ADME gena kod Roma te omogućiti primjenu tih spoznaja u razvoju farmakogenetičkih testova specifičnih za ovu manjinsku populaciju koja u svijetu broji preko 15 milijuna ljudi. Očekujemo da će rezultati istaknuti populacijsku specifičnost ADME gena i potaknuti provedbu takvih istraživanja u ostalim izolatima svijeta.

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb, Croatia, p.p. 290
Tel: (+385) 01 55 35 100
Fax: (+385) 01 55 35 105
www.inatro.hr

BAZA

Prijava/Registracija u bazu podataka